algemene voorwaarden

BETALINGVOORWAARDEN

  • Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme.
  • Een verwijlintrest van 12 % per jaar is verschuldigd vanaf factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  • Terzelfdertijd is bij laattijdige of niet-betaling van een factuur een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % met een minimum van 50 euro.
  • Alle gemaakte kosten voor het laten innen via derden van een niet betaalde factuur zijn steeds voor rekening van de klant.
  • Alle klachten dienen om geldig te zijn schriftelijk en binnen de acht dagen na levering van het werk te gebeuren.
  • Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel is gevestigd territoriaal bevoegd.
  • De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
  • Bij leveringen op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
  • Bij de bestelling van een werk kan er steeds een voorschot gevraagd worden dat minstens de kosten van het materiaal nodig voor het uitvoeren van het werk dekt. Dit voorschot is betaalbaar bij de definitieve bestelling van het werk.

VERKOOPSVOORWAARDEN

PRIJSVRAGEN: alle prijsaanbiedingen en leveringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud, eventuele prijsaanpassingen en of langere leveringstermijnen, kunnen geenzins aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding en of annulering van de werkopdracht. De offertes hebben, behoudens andersluidende bepalingen, een geldigheidsduur van één maand.

DRUKPROEVEN: na controle en goedkeuring van de drukproeven door de klant, kan de drukkerij niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten en of tekortkomingen in de lay-out. De mondeling medegedeelde verbeteringen worden in geval van betwisting slechts erkend, wanneer zij schriftelijk bevestigd werden. Het leveren van een drukproef zal steeds in rekening worden gebracht ook bij annulering van de werkopdracht. Kleurproeven zijn indicatief en afwijkingen kunnen optreden bij het definitief drukken of digitaal printen.
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. een laserprint of impositieproef. De eenvoudige drukproef is steeds op neutraal papier en kan in geen enkel geval als kleurbindend beschouwd worden. Verzorgde drukproeven in o.a. getrouwe kleuren en/of oplagepapier worden extra aangerekend.
Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

OPDRACHTGEVER: wie een order of een opdracht mondeling, schriftelijk of op een ander wijze tot uitvoering opgeeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De opdrachtgever blijft steeds persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het geleverde werk ook al is de facturatie gericht aan derden. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de tekstinhoud en de reproductie van afbeeldingen.
Een bestelling in uitvoering kan noch gewijzigd noch opgezegd worden.

MATERIAAL, BEWARING: Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier niet verplicht zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, informatiedragers, films enz. te bewaren.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting.
Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt aan de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden

PERIODIEKEN, OPZEG: Opdrachten van maandelijkse, wekelijkse, enz. aard worden na 1 jaar door de leverancier als periodieke opdrachten beschouwd. Tenzij anders overeengekomen, mag de klant het uitvoeren van een periodiek alleen aan de leverancier ontnemen mits toezegging van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Speciaal daarvoor aangekochte en/of aangemaakte goederen kunnen bij opzegging in rekening worden gebracht.

LEVERING: alle bestellingen zijn af te halen in de drukkerij. Bij levering aan huis zullen de kosten doorgerekend worden. De goederen reizen steeds op risico van de klant.

TOEGESTANE AFWIJKINGEN: de klant verklaart zich bij de bestelling van de werkopdracht akkoord dat volgende afwijkingen zijn toegelaten - een minder oplage van max. 10 % - lichte afwijkingen in papierkwaliteit - kleine kleurverschillen in papier en druk.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID: Alle klachten dienen om geldig te zijn schriftelijk en binnen de acht dagen na levering van het werk te gebeuren. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft.
Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post of via distributie aan derden laat verzenden, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft.
Gebreken aan een deel van de goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Verklaring over cookies